Program

ZAVÄZUJEM SA PRESADZOVAŤ:

  1. Revitalizáciu Karloveského ramena pre obyvateľov
  2. Rezidenčnú parkovaciu politiku s jasnými pravidlami
  3. Zavedenie verejnej Wi-Fi na hlavných priestranstvách  Karlovej Vsi
  4. Transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami
  5. Podporu rodinných centier a senior klubov
  6. Rýchlu rekonštrukciu zničených chodníkov a schodísk
  7. Realizáciu cyklotrás a bezbariérovosť v pohybe chodcov
  8. Obnovu telocviční a športovísk základných škôl a ich spristúpenie verejnosti
  9. Plynulú dopravu formou tzv. smart riadenia dopravy
  10. Informácie o plánovanej výstavbe aj na vašej bráne